Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's D'D-kull.
. Schäfer. Födda: 2020-06-20.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.D'Dizzla, D'Driva, D'Dina

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. D'Dyrka, D'Dundra

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt. D'Dundra

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. D'Dyrka, D'Dizzla, D'Driva

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. D'Dina

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. D'Dina

Accepterar hantering. D'Dyrka, D'Dizzla

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. D'Driva, D'Dundra

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. D'Dyrka, D'Driva, D'Dina, D'Dundra

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. D'Dizzla

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. D'Driva, D'Dina, D'Dundra

Griper direkt, hugger föremålet i farten. D'Dyrka, D'Dizzla

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. D'Dyrka, D'Dina

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. D'Dizzla, D'Driva, D'Dundra

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. D'Driva (2:a)

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. D'Dyrka (1:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. D'Dyrka (2:a), D'Dizzla, D'Driva (1:a), D'Dina, D'Dundra

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. D'Driva (2:a)

Griper inte, nosar på föremålet. D'Driva (1:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. D'Dyrka (1:a), D'Dundra (2:a)

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. D'Dyrka (2:a), D'Dizzla, D'Dina, D'Dundra (1:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. D'Dizzla

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. D'Driva, D'Dundra

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. D'Dyrka, D'Dina

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. D'Dizzla, D'Dina

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. D'Dyrka, D'Driva, D'Dundra

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Dyrka, D'Dizzla, D'Driva, D'Dina, D'Dundra

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. D'Driva

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten. D'Dina

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. D'Dyrka, D'Dundra

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. D'Dizzla

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. D'Driva

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. D'Dundra

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. D'Dizzla

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. D'Dyrka, D'Dina

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. D'Driva

Blir aktiv men avbryter. D'Dyrka, D'Dundra

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. D'Dizzla, D'Dina

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Dyrka, D'Driva, D'Dina, D'Dundra

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Dizzla

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Dyrka, D'Driva, D'Dina, D'Dundra

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Dizzla

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. D'Dizzla

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. D'Dyrka, D'Driva, D'Dina, D'Dundra

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.D'Dyrka, D'Dizzla, D'Driva, D'Dina, D'Dundra

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Dyrka, D'Driva

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. D'Dundra

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. D'Dina

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager. D'Dizzla

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Dyrka, D'Dina

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Dizzla, D'Driva, D'Dundra

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. D'Dizzla

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. D'Driva

Går fram till skramlet utan hjälp. D'Dyrka, D'Dina, D'Dundra

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.D'Dyrka, D'Dizzla, D'Driva, D'Dina, D'Dundra

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Dyrka, D'Driva, D'Dina

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. D'Dizzla, D'Dundra

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. D'Dizzla

Visar enstaka hotbeteenden. D'Dyrka, D'Driva, D'Dundra

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Dina

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då. D'Dyrka

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. D'Driva

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. D'Dizzla

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. D'Dina, D'Dundra

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. D'Dyrka, D'Dizzla, D'Dina

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. D'Dundra

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. D'Driva

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. D'Dyrka, D'Driva

Går fram till fig. utan hjälp. D'Dizzla, D'Dina, D'Dundra

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. D'Dizzla

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten. D'Dyrka, D'Driva, D'Dundra

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. D'Dina

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. D'Dyrka, D'Dizzla, D'Driva, D'Dina, D'Dundra

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. D'Dyrka, D'Dizzla, D'Driva, D'Dina, D'Dundra

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. D'Dyrka, D'Dizzla, D'Driva, D'Dina, D'Dundra

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel