Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'W-kull.
. Malinois. Födda: 2014-03-26.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. B'Wilde

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Wapper, B'Walle

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Winda, B'Warro, B'Walter

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid. B'Walter

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Wapper, B'Wilde

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Warro, B'Walle

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Winda

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. B'Winda

Accepterar hantering. B'Wapper, B'Walle

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Warro, B'Wilde

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. B'Walter

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. B'Wilde

Startar snabbt, leker aktivt. B'Winda, B'Wapper, B'Walle

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Warro, B'Walter

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Wilde

Griper direkt med hela munnen. B'Wapper, B'Walle

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Winda, B'Warro, B'Walter

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Winda, B'Wilde

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. B'Wapper

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Warro, B'Walle, B'Walter

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. B'Winda(1:a), B'Wilde

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. B'Winda(2:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Wapper, B'Warro(2:a), B'Walle(1:a), B'Walter(1:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. B'Warro(1:a), B'Walle(2:a), B'Walter(2:a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Winda(1:a), B'Wilde

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. B'Winda(2:a)

Griper direkt, släpper. B'Walle(1:a)  

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Wapper, B'Warro, B'Walle(2:a), B'Walter

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. B'Walle, B'Walter

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Winda, B'Warro, B'Wilde

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Wapper

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten. B'Wilde

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Winda, B'Wapper, B'Warro, B'Walle, B'Walter

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. B'Warro

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Winda, B'Wapper, B'Warro, B'Walter, B'Wilde

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. B'Walle

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. B'Wilde

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Winda, B'Wapper, B'Warro, B'Walle, B'Walter

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. B'Walter, B'Wilde

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Winda, B'Wapper, B'Warro, B'Walle

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. B'Walter, B'Wilde

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Warro, B'Walle

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Wapper

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. B'Winda

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Warro

Hukar sig och stannar. B'Wapper, B'Walter, B'Wilde

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Winda, B'Walle

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Warro, B'Walter, B'Wilde

Visar enstaka hotbeteenden. B'Winda, B'Wapper

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Walle

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid. B'Winda, B'Wapper, B'Wilde

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. B'Walle, B'Walter

Går fram till overallen utan hjälp. B'Warro

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Winda, B'Wapper, B'Warro, B'Walle, B'Walter, B'Wilde

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Winda, B'Wapper, B'Warro, B'Walle, B'Wilde

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Walter

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Warro, B'Walle

Hukar sig och stannar. B'Wapper, B'Walter, B'Wilde

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Winda

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. B'Winda

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Wapper, B'Warro, B'Walle, B'Walter, B'Wilde

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Winda, B'Wapper, B'Warro, B'Walle, B'Walter, B'Wilde

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Wapper, B'Warro, B'Walter

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. B'Winda, B'Walle

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. B'Wilde

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. B'Wapper

Visar enstaka hotbeteenden. B'Wilde

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Winda, B'Warro, B'Walle, B'Walter

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. B'Wapper, B'Wilde

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Winda

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Warro, B'Walle, B'Walter

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Walle, B'Walter

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. B'Warro, B'Wilde

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. B'Wapper

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. B'Winda

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid. B'Winda, B'Wapper

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. B'Walle, B'Wilde

Går fram till fig. utan hjälp. B'Warro, B'Walter

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. B'Walle

Tar själv kontakt med figuranten. B'Wapper, B'Warro, B'Walter, B'Wilde

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. B'Winda

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Winda, B'Wapper, B'Walle, B'Wilde

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Warro, B'Walter

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Wilde

Griper direkt med hela munnen. B'Wapper, B'Warro, B'Walle

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Winda, B'Walter

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Winda, B'Wapper, B'Warro, B'Walle, B'Walter, B'Wilde

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel