Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'W-kull.
. Malinois. Födda: 2008-06-21.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Wolt

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Wasa, Wasco, Wilda

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Wolt

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.Wasa, Wasco, Wilda

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Wasco, Wolt

Accepterar hantering.  Wilda

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.Wasa

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Wasco, Wilda

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.Wasa,Wolt

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. Wasa, Wasco,Wolt, Wilda

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Wilda

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. Wasa, Wasco, Wolt

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte.

Startar, men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Wilda(1:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. Wasa, Wasco, Wolt, Wilda(2:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet. Wilda(2:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. Wasa, Wilda(1:a)

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. Wasco, Wolt

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.Wasco, Wolt

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.Wasa, Wilda

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Wasa,Wasco, Wilda

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. Wolt

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.Wasa,Wasco, Wolt, Wilda

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten. Wasco

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.Wasa

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. Wolt, Wilda

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse. Wilda

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. Wasa,Wasco, Wolt

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. Wilda

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Wasa

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. Wasco, Wolt

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.Wasa

Hukar sig och stannar. Wolt

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Wasco, Wilda

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Wasco, Wolt, Wilda

Visar enstaka hotbeteenden. Wasa

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid. Wolt

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.Wasco

Går fram till overallen utan hjälp.Wasa, Wilda

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Wasa,Wasco, Wolt, Wilda

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. Wolt

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. Wasco, Wilda

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand. Wasa

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar. Wolt

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Wasa,Wasco, Wilda

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Wasco

Går fram till skramlet utan hjälp. Wasa, Wolt, Wilda

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.Wasa,Wasco, Wolt, Wilda

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. Wasco

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. Wolt, Wilda

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. Wasa

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Wasco

Visar enstaka hotbeteenden. Wilda

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Wasa

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Wolt

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Wasco, Wilda

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Wasa

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. Wolt

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Wasco

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. Wasa, Wolt, Wilda

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram. Wolt, Wilda

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Wasa

Går fram till fig. utan hjälp. Wasco

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. Wolt, Wilda

Tar själv kontakt med figuranten.Wasa,Wasco

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Wasco, Wilda

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Wasa, Wolt

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. Wilda

Griper direkt med hela munnen. Wasa ,Wasco, Wolt

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Wasa,Wasco, Wolt, Wilda

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel