Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'B-kull. . Malinois. Födda: 2004-08-17.
1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. A'Best Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. A'Bita Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla. A'Back
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. A'Best Följer med villigt. Engagerar sig. A'Bita Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller. A'Back

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. A'Best

Accepterar.  Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. A'Back, A'Bita

Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. A'Back, A'Bita Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. A'Best

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. A'Best, A'Bita Griper direkt med hela munnen. A'Back Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. A'Bita Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper. A'Best, A'Back

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. A'Best, A'Back, A'Bita Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. A'Bita(1:a). Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. A'Back(1:a). Griper direkt, släpper. A'Back(2:a). Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek. A'Best. A'Bita(2:a).
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. A'Best, A'Back Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. A'Bita Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer fig. utan avbrott. A'Best, A'Bita Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. A'Back Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. A'Best, A'Bita Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del. A'Back Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Går fram till den dolda ,men talande figuranten. Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp. A'Best, A'Back, A'Bita

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. A'Bita Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. A'Best, A'Back

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. A'Bita Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek. A'Best, A'Back

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp. A'Best Hukar sig och stannar. A'Back Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. A'Bita Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hot-beteenden. Visar enstaka hot-beteenden. A'Best, A'Bita Visar flera hotbe-teende under längre tid. A'Back Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. A'Bita Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. A'Back Går fram till overallen utan hjälp. A'Best

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver. A'Best, A'Back, A'Bita
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. A'Best Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. A'Back,  A'Bita Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. A'Best, A'Back Hukar sig och stannar.  A'Bita Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp. A'Best, A'Back, A'Bita

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. A'Best, A'Back A'Bita Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. A'Best, A'Bita Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. A'Back Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hot-beteende Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hot-beteende under längre tid. A'Best, A'Back, A'Bita Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.  A'Bita Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. A'Best, A'Back

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering. A'Best, A'Back Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.  A'Bita Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad. Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden.  A'Bita Går fram till spöket när föraren står bredvid. A'Best, A'Back Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder .A'Back Tar kontakt själv. Balanserad. A'Best,  A'Bita Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. A'Back, A'Bita Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. A'Best
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. A'Best,  A'Bita Griper direkt med hela munnen. A'Back Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. A'Best, A'Back,  A'Bita Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser / avstår skott.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel