L-test för
Blackneck's B'Zaga

Malinois. Tik.

 


L-test 2017-02-20
Hunden testats med anledning av

Försäljning till polisen

Hunden ägs av polismyndighet/polis

Försäljningsanmälan bifogas

Utbildningstest

Väktarhundtest X

Lämplig att prövas som patrullhund X

Lämplig att prövas som polisiär sökhund

Ej lämplig som polishund

Lämplig att prövas som väktarhund X

Ej lämplig som väktarhundEgenskap/anlag A B C D E F Kommentar
Social nyfikenhet Tar själv kontakt balanserat Ignorerar främmande, neutral Intensivt kontaktsökande Tar tveksamt kontakt Drar sig undan, osäker Avvisar främmande med aggression  1 
Social självsäkerhet Besvarar balanserat Neutral, accepterar Besvarar intensivt Något osäker, drar sig undan/inställsam Vill fly avvisar kontakt med aggression  2 
Tillgänglighet, sammanfattning TillgängligÖppen. Svarar på kontakttagande, balanserat Mindre tillgänglig
Svarar ej på kontakttagande
Överdrivet öppen
Intensivt kontaksökande
Reserverad
Drar sig undan, osäker
Aggressiv
Avvisar kontakt med aggression
Lömsk
Opålitlig, avvisar med aggressionsattack
 3 
Hantering Låter sig hanteras utan problem  Svårt att hantera pga inställsamhet Accepterar motvilligt Vill ej hanteras, drar sig undan Avvisar hantering med aggression    4 
Social status Självständig, kan söka stöd Något undergiven, söker stöd ibland Störande självstädig och oberoende Störs ofta av att vara undergiven och osjälvständig Mkt undergiven, hämmas av att vara osjälvständig och "valpig"  Mkt självständig och oberoende, genomgående nonchalant  5 
Minnesbilder, poitiva/negativa  Glömmer snabbt, ej undvikande Visar minnesbilder, enstaka undvikande  Kommer väl ihpg, ofta undvikande  Störs av minnesbilder, mycket undvikande (lagrar)  Helt oberörd    6 
Hårdhet, sammanfattning  Måttligt hård Glömmer snabbt, ej undvikande, självsäker Något vek Visar minnesbilder, oftast utan undvikande, ngt undergiven  Hård Oftast oberörd, självständig  Vek Kommer väl ihåg, ofta undvikande, osjälvständig  Mycket vek Störs av minnesbilder, mycket undvikande  Mycket hård Helt oberörd, självständig  7 
Förfölja (viljan)  Mycket stor  Stor  Måttlig  Liten  Springer ej, avbryter    8 
Inhopp  Mycket intensivt, kraftfullt  Intesivt, kraftfullt  Taxerar, mindre kraftfullt  Tveksamt, svagt  Mycket tveksam, mycket svagt  Utför ej  9 
Gripande/bett Griper med fullt bett/bettkorr. genast  Griper oftast med fullt bett  Bra gripande, inte fullt  Griper något svagt

 Griper svagt, mkt tunt bett

 Griper ej  10
Kämpande  Intensiv, ökar vid belastning, uppmanar Svarar på kampinviter, kämpar emot  Mkt intensiv, svår att bryta, blockerar sig  Svarar svagt, utan tyngd  Svarar ej    11
Belastningsbarhet (miljö/figurant)  Mycket belastningsbar  Belastningsbar  Mindre belastningsbar  Ej belastningsbar      12
Söklust, intresse Söker intesivt utan avbrott (2 min.)  Söker med enstaka avbrott  Litet intresse, ej uthållig  söker ej, ointresserad      13
Föremålsintresse Stort intresse  Måttligt intresse  Litet intresse  Ointresserad      14
Arbetslust, sammanfattning Stor Intensiv, bytesmedveten, uppmanar till kamp, god söklust Måttlig Svarar på kampinviter, mindre söklust  Överdriven Svår att bryta, störs av kamplust, god söklust  Liten Svarar något, svagt bytesintresse, liten söklust  Obetydlig Svagt intresse  Obefintlig Svarar inte  15
Uppmärksamhet Uppmärksam - anpassar sig, reagerar snabbt  Mkt uppmärksam - störs ngt av omgivn., reagerar mkt snabbt  Mindre uppmärksam - trög till reaktion, ngt oengagerad  Impulsiv - växlar aktivitet oavbrutet, störs  Slö - oengagerad, svår att få till reaktion    16
Nyfikenhet  Nyfiken, undersöker Intresserad, undersöker ibland Ointresserad, undersöker ej        17
Livlighet (temperament), sammanfattning  Livlig Uppmärksam, anpassar sig, nyfiken  Mycket livlig
Mycket uppmärksam, störs något av omgivningen
 Mindre livlig Något långsam, något ouppmärksam  ImpulsivÖverdriven, växlar aktivitet, störs  Något slö
Oengagerad, långsam
 Slö
Ointresserad
 18
Skärpa, förmågan att bli arg  Måttlig Avpassad aggression  Liten Svarar efterhand  Stor
Överdriven aggression
 Obetydlig
Få aggressiva signaler
 Obefintlig Svarar inte  Kvarstående Visar aggression, även då hot upphört  19
Försvarslust, förmåga att stå emot/försvara  Stor
Avvisar med kraft, gör attacker
Måttlig Svarar målmedvetet, backar ej  Liten Svarar tveksamt eller avvaktar  Obetydlig Försöker hota, backar, ger upp  Obefintlig Visar ej  Mycket stor Avvisar utan anledning, obehärskad  20
Koncentrationsförmåga Koncentrerad  Enstaka brister/felbeteenden  Generellt något okoncentrerad, felbeteenden  Stora brister/felbeteenden      21
Avreaktionsförmåga  Inga problem med avreaktioner Problem med avreaktioner vid enstaka tillfälle  Generellt svårt att avreagera  Avreagerar ej      22
Stresshantering (ej vid konflikt/rädsla)  Balanserad  Förhöjd stressnivå, behöver viss tid för att anpassa stressnivån  Låg stressnivå, svårt att anpassa stressnivån  Hög stressnivå, svårt att anpassa stressnivån  Mycket stressad    23
Aktivitetsnivå vid passivitet  Är uppmärksam och lugnt - står, sitter eller ligger  Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar  Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv  Är uppmärksam med ökad aktivitet elelr oro efter hand  Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alt. oro under hela momentet    24
Styrförmåga (nervkonstitution), sammanfattning  Mycket nervfast
Utan inslag av störningar
Nervfast
Enstaka felbeteenden, ej problem med avreaktion, balanserad
 Måttligt nervfast
Något okoncentrerad, något svårt med avreaktion och/eller inslag av felbeteende
Mindre nervfast
Svårt med koncentration och avreaktion, stress, felbeteenden
 Nervös
Dålig koncentration, svårt att avreagera, stressar, överslagshandlingar
 Höggradigt nervös
Ej koncentrerad, ej avreaktion, kan skälla/gnälla omotiverat, överslagshandlingar
 25
Mod (dådkraft), övervinna rädsla i testsituationer Självständigt, snabbt samtliga situationer  Ej visat rädsla Självständigt, tid eller hjälp vid enstaka situation  Tid och hjälp med flera situationer  Lång tid och hjäpl i de flesta situationerna  Oförmåga trots hjälp  26
Mod (dådkraft) förmåga att förflytta sig och arbeta i olika miljöer  Inga problem i några miljöer Problem i någon miljö, men förbättrar sig vid upprepning  Problem i någon miljö, förbättrar sig inte vid upprepning  Problem i de flesta miljöer      27
Skottfasthet
I passivitet  Registrerar, reagerar ej Registrerar skott, reaktionen avtar Aktivitetshöjning  Reaktion, med viss ängslan, vid varje skott Aktivitetssänkning, vill lämna platsen  Flyr  28
I aktivitet Registrerar, fortsätter med aktivitet  Registrerar skott, aktiviteten sänks  Avbryter, men återupptar aktivitet  Återupptar ej, vill lämna platsen  Flyr    29
 
Kommentarer enligt ovan: 19: Eftersom hunden inte blir rädd i några testsituationer så har hunden inte behövt bli arg.
Beteende vid oåtkomligt föremål/markeringsform: Dyker in under pallen och hämtar föremålet.
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter sök: Ruskar, springer omkring, bjuder upp till kamp.
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter kamp: Samma som ovan.

Positiva egenskaper avseende tjänst som patrullhund: Dådkraften, miljöstyrkan, belastningsbarheten, tillgängligheten, arbetslusten.

Negativa egenskaper avseende tjänst som patrullhund: Det hunden visade upp under testen var en stor trygghet och ett stort mod, risken är att hunden inte inser allvaret i situationer den ställs inför i tjänsten. En viss aktivitetshöjning på skotten under passivitet.

Sammanfattning: En mycket arbetsglad och positiv hund. Hunden är balanserad och har inga problem med avreaktioner. Tiken är tillgänglig och har bra kamplust. Dådkraften är mycket bra och tiken jobbar lika bra i miljö som på plan. Hunden låter sig hanteras av andra personer utan problem.
Att tänka på under provperiod: Så att hundens dådkraft inte göra att hon inte reagerar. Bygga tikens allvarsdelar så att man kan hon kan använda dom kontrollerat vid behov i tjänst. Hundens ökade aktivitet vid skotten i passivitet.

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel