Korning (Mentaltest)
Protokoll för   
 
Blackneck's A'Best. Malinois. Född: 2004-08-17.
568 poäng
Syfte 1 2 3 4 5
Sammarbete
Föremål/Förare
2
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från förare Leker själv - men kommer efter uppmaning Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp A'Best, A'Back
Sammarbete
Föremål/TL
4
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från testled Leker själv - men kommer efter uppmaning Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp A'Best, A'Back

Gripa;   
Ta tag 5 m.

3

Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning A'Back

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet A'Best

Ta tag 40 m.

3

Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning A'Back

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet A'Best

Gripa;
Hålla i 5 m.

3

Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger Tuggar/byter tag vid något tillfälle Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls. A'Best,A'Back

Hålla i 40 m.

4

Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger Tuggar/byter tag vid något tillfälle Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls. A'Best,A'Back

Gripa;
Slita, dra 5 m.

2

Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot tills testledaren släpper. A'Best Rycker, drar emot - även under passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande A'Back

Slita/dra 40 m.

2

Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot tills testledaren släpper. A'Best Rycker, drar emot - även under passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande A'Back
Förföljande
2
Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter. Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända Startar tveksammt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer. Startar med hög fart - målinriktad. aktiviteter. A'Best, A'Back

Förföljande;
Gripande

3

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. A'Back Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. A'Best

Uthållighet

6

Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram Framme jobbar mindre än 30 sekunder A'Best Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren. A'Back

Social
självsäkerhet

10

Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer Social osäkerhet i flera situationer Social säkerhet i de flesta situationer. A'Best, A'Back Socialt säker i alla situationer.

Social
nyfikenhet

8

Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns A'Best, A'Back

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta A'Back Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta Svarar på lek & lekinviter Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter A'Best  

Handlings-
förmåga

10

Försöker inte att lösa problemen. Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer. Löser uppgifter i de flesta situationer. A'Back Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer. A'Best

Anpassnings-
förmåga

10

Anpassar sig med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar sig med hög intensitet i samtliga testsituationer A'Back Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning tid. Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer A'Best

Koncentration

10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) A'Back Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer - alt lång tid i enstaka situationer (1-2) Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2) Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer A'Best

Avreaktion

10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation A'Back Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer Avreagerar snabbt i alla situationer A'Best

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder , många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden A'Back Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden A'Best  

Rädsla

4

SFlyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv. Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll. Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver A'Back Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning Står emot alla testsituationer, visar ingen rädsla A'Best

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar Visar ingen aggression A'Back Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet A'Best

Nyfikenhet

8

Går inte fram Lång tid med hjälp för att gå fram Går fram med hjälp A'Back Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer A'Best

Skott

Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott A'Back Ingen reaktion, kontroll första skottet A'Best


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel