Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's D'K-kull.
. Malinois. Födda: 2021-03-08.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. D'Kicka, D'Krux, D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Kuta, D'Kruxa, D'Krita

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. D'Konstapel Leffe, D'Kuta

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. D'Kicka, D'Krux, D'Karin, D'Kruxa, D'Krita

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. D'Kicka, D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Kuta, D'Krita

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. D'Krux, D'Kruxa

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. D'Kicka, D'Krux, D'Kuta, D'Krita

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Kruxa

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Kuta, D'Krita

Griper direkt, hugger föremålet i farten. D'Kicka, D'Krux, D'Kruxa

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. D'Kuta

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. D'Kicka, D'Krita

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. D'Krux, D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Kruxa

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. D'Kicka, D'Krux, D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Kruxa, D'Krita

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. D'Kuta

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet. D'Krux (1:a), D'Konstapel Leffe (1:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. D'Kuta, D'Kruxa (1:a)

Griper direkt, släpper. D'Krux (2:a)

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. D'Kicka, D'Karin, D'Konstapel Leffe (2:a), D'Kruxa (2:a), D'Krita

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. D'Konstapel Leffe, D'Kruxa, D'Krita

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. D'Kicka, D'Krux

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. D'Karin, D'Kuta

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. D'Kicka

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. D'Krux, D'Kuta, D'Kruxa

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Krita

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Kicka. D'Krux, D'Konstapel Leffe, D'Kruxa, D'Krita

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. D'Kuta

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. D'Karin

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten. D'Karin

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. D'Krux, D'Kuta

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. D'Kicka, D'Konstapel Leffe, D'Kruxa, D'Krita

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. D'Krux

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. D'Kicka, D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Kuta, D'Kruxa, D'Krita

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. D'Kuta

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. D'Karin, D'Kruxa

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. D'Krux, D'Konstapel Leffe, D'Krita

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. D'Kicka

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Kicka

Hukar sig och stannar. D'Krux, D'Karin, D'Krita

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Konstapel Leffe, D'Kuta, D'Kruxa

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Kicka, D'Krux, D'Krita

Visar enstaka hotbeteenden. D'Karin, D'Kruxa

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Konstapel Leffe

Visar flera hotbeteenden och någon attack. D'Kuta

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid. D'Kuta

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. D'Krux, D'Konstapel Leffe

Går fram till overallen utan hjälp. D'Kicka, D'Karin, D'Kruxa, D'Krita

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. D'Kicka, D'Krux, D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Kuta, D'Kruxa, D'Krita

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Krux, D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Krita

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. D'Kuta, D'Kruxa

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand. D'Kicka

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Kicka, D'Karin

Hukar sig och stannar. D'Kruxa

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Krux, D'Konstapel Leffe, D'Kuta, D'Krita

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. D'Krux

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. D'Kicka, D'Kruxa

Går fram till skramlet utan hjälp. D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Kuta, D'Krita

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. D'Kicka, D'Krux, D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Kuta, D'Kruxa, D'Krita

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Kicka, D'Krux, D'Konstapel Leffe, D'Kuta, D'Krita

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. D'Karin, D'Kruxa

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden. D'Kicka, D'Krux

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Kuta, D'Kruxa, D'Krita

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. D'Krux, D'Karin

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. D'Kicka, D'Konstapel Leffe

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. D'Kuta, D'Kruxa, D'Krita

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. D'Kruxa

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. D'Krux, D'Konstapel Leffe

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. D'Kicka, D'Karin

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. D'Kuta

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. D'Krita

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. D'Karin

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. D'Kicka, D'Konstapel Leffe

Går fram till fig. utan hjälp. D'Krux, D'Kuta, D'Kruxa, D'Krita

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten. D'Kicka, D'Krux, D'Konstapel Leffe, D'Kuta, D'Kruxa, D'Krita

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. D'Karin

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. D'Karin, D'Kuta

Startar snabbt, leker aktivt. D'Kicka, D'Krux, D'Konstapel Leffe, D'Krita

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. D'Kruxa

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. D'Kuta

Griper direkt med hela munnen. D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Krita

Griper direkt, hugger föremålet i farten. D'Kicka, D'Krux, D'Kruxa

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. D'Kicka, D'Krux, D'Karin, D'Konstapel Leffe, D'Kuta, D'Kruxa, D'Krita

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel