Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's D'C & D'L-kull.
. Malinois. Födda: 2020-03-06 & 2021-03-10.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. D'Ludde

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Crita, D'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Leia, D'Larsson

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.D'Lexus

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid. D'Crita

Följer med motvilligt. D'Leia

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Lex, D'Larsson

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Clura, D'Cleo, D'Lycklige Tage, D'Lava

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. D'Ludde, D'Lexus

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. D'Lex

Accepterar hantering. D'Cava, D'Crita, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Leia, D'Larsson, D'Ludde

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cajsa, D'Clura, D'Cleo, D'Lexus

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse. D'Crita

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Cleo, D'Lava, D'Lexus

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Leia, D'Larsson, D'Ludde

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. D'Crita, D'Lycklige Tage, D'Lava

Griper direkt med hela munnen. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Cleo, D'Lex, D'Lexus

Griper direkt, hugger föremålet i farten. D'Leia, D'Larsson, D'Ludde

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. D'C-Ernst, D'Clura, D'Crita, D'Lava

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. D'Cezar, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Leia, D'Larsson, D'Ludde, D'Lexus

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. D'Clura (2:a), D'Lexus (2:a)

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. D'Clura (1:a), D'Cleo

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. D'Cezar, D'C-Ernst. D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Crita, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Leia, D'Larsson (2:a), D'Ludde, D'Lexus (1:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. D'Larsson (1:a)

3b . JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. D'Clura (2:a), D'Lexus (2:a)

Griper inte, nosar på föremålet. D'Cajsa (2:a), D'Clura (1:a), D'Crita, D'Cleo, D'Lava

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. D'Cava(1:a), D'Cajsa (1:a), D'Leia(2:a), D'Ludde

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava(2:a), D'Lex. D'Lycklige Tage, D'Leia(1:a), D'Larsson, D'Lexus (1:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. D'C-Ernst, D'Calvados, D'Clura, D'Ludde

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. D'Cava, D'Cajsa, D'Crita, D'Cleo, D'Lycklige Tage

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. D'Cezar, D'Lex, D'Larsson

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. D'Lava, D'Leia, D'Lexus

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. D'Cajsa

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. D'Cezar, D'Crita, D'Cleo, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Leia, D'Larsson

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. D'Cava, D'Clura, D'Lex, D'Ludde 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. D'C-Ernst, D'Calvados, D'Lexus

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Cezar, D'C-Ernst. D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Crita, D'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Leia, D'Larsson, D'Ludde, D'Lexus

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. D'Clura

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. D'Cajsa, D'Lava, D'Larsson, D'Ludde

Går fram till den dolda men talande figuranten. D'Crita

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. D'Cezar, D'Cleo, D'Lycklige Tage

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Clura, D'Lex, D'Leia, D'Lexus

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. D'Crita

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. D'Larsson

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Leia, D'Ludde, D'Lexus

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. D'Crita, D'Ludde

Blir aktiv men avbryter. D'Larsson

 

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. D'Cezar, D'Cava, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Lexus

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. D'C-Ernst, D'Cleo, D'Leia

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. D'Calvados, D'Cajsa, D'Clura

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa

Hukar sig och stannar. D'Clura, D'Crita, D'Cleo, D'Lycklige Tage, D'Leia

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Lex, D'Lava, D'Larsson, D'Ludde, D'Lexus

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Clura, D'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Leia, D'Larsson, D'Lexus

Visar enstaka hotbeteenden. D'Cajsa, D'Lava

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Crita, D'Ludde

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. D'Crita, D'Lava

Går fram till overallen när föraren står bredvid. D'Clura, D'Cleo, D'Ludde

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Leia, D'Larsson, D'Lexus

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Crita, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Leia, D'Larsson, D'Ludde, D'Lexus

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.C'Cleo, D'Lava

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Clura, D'Crita, D'Lycklige Tage, D'Leia, D'Ludde

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cajsa, D'Cleo, D'Larsson, D'Lexus

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. D'Cava, D'Lex, D'Lava

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Crita, D'Ludde, D'Lexus

Hukar sig och stannar. D'Clura

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Larsson

Flyr högst 5 meter. D'Leia

Flyr mer än 5 meter.

 

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. D'Leia

Går fram till skramlet utan hjälp. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Crita, D'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Larsson, D'Ludde, D'Lexus

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Crita, D'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Leia, D'Larsson, D'Ludde, D'Lexus

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Cezar, D'Calvados, D'Cava, D'Clura, D'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Leia, D'Larsson, D'Ludde, D'Lexus

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. D'C-Ernst, D'Cajsa, D'Crita

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. D'Lava

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. D'C-Ernst, D'Cajsa, D'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Leia, D'Larsson, D'Lexus

Visar enstaka hotbeteenden.D'Cezar, D'Cava, D'Crita

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Calvados, D'Clura, D'Ludde

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. D'Crita, D'Leia, D'Larsson

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. D'Cezar, D'Cajsa, D'Clura, D'Lava, D'Ludde, D'Lexus

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, C'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Crita, C'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Larsson, D'Ludde, D'Lexus

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. D'Cezar, D'Clura, D'Leia

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. D'Crita

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.D'Cajsa, D'Lava, D'Ludde

Går fram till fig. utan hjälp. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Clura. D'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Leia, D'Larsson, D'Lexus

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. D'Cajsa, D'Cleo, D'Ludde

Tar själv kontakt med figuranten. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Cava, D'Clura, D'Crita, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Larsson, D'Lexus

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. D'Calvados, D'Lex, D'Leia

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse. D'Crita

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. D'C-Ernst, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Cleo, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Lexus

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. D'Cezar, D'Calvados, D'Lex, D'Leia, D'Larsson, D'Ludde

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. D'Crita

Griper direkt med hela munnen. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Larsson, D'Lexus

Griper direkt, hugger föremålet i farten. D'Leia, D'Ludde

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. D'Cezar, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Crita, D'Cleo, D'Lex, D'Lycklige Tage, D'Lava, D'Leia, D'Larsson, D'Ludde, D'Lexus

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. D'C-Ernst

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel