Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's D'C & D'L-kull.
. Malinois. Födda: 2020-03-06 & 2021-03-10.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Crita, D'Cleo, D'Lex

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid. D'Crita

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Lex

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Clura, D'Cleo

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. D'Lex

Accepterar hantering. D'Cava, D'Crita

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cajsa, D'Clura, D'Cleo

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse. D'Crita

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Cleo

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Lex

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. D'Crita

Griper direkt med hela munnen. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Cleo, D'Lex

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. D'C-Ernst, D'Clura, D'Crita

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. D'Cezar, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Cleo, D'Lex

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. D'Clura (2:a)

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. D'Clura (1:a), D'Cleo

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. D'Cezar, D'C-Ernst. D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Crita, D'Lex

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b . JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. D'Clura (2:a)

Griper inte, nosar på föremålet. D'Cajsa (2:a), D'Clura (1:a), D'Crita, D'Cleo

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. D'Cava(1:a), D'Cajsa (1:a)

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava(2:a), D'Lex

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. D'C-Ernst, D'Calvados, D'Clura

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. D'Cava, D'Cajsa, D'Crita, D'Cleo

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. D'Cezar, D'Lex

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. D'Cajsa

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. D'Cezar, D'Crita, D'Cleo

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. D'Cava, D'Clura, D'Lex 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. D'C-Ernst, D'Calvados

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Cezar, D'C-Ernst. D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Crita, D'Cleo, D'Lex

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. D'Clura

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. D'Cajsa

Går fram till den dolda men talande figuranten. D'Crita

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. D'Cezar, D'Cleo

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Clura, D'Lex

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. D'Crita

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Cleo, D'Lex

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. D'Crita

Blir aktiv men avbryter.

 

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. D'Cezar, D'Cava, D'Lex

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. D'C-Ernst, D'Cleo

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. D'Calvados, D'Cajsa, D'Clura

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa

Hukar sig och stannar. D'Clura, D'Crita, D'Cleo

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Lex

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Clura, D'Cleo, D'Lex

Visar enstaka hotbeteenden. D'Cajsa

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Crita

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. D'Crita

Går fram till overallen när föraren står bredvid. D'Clura, D'Cleo

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Lex

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Crita, D'Lex

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.C'Cleo

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Clura, D'Crita

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cajsa, D'Cleo

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. D'Cava, D'Lex

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Crita

Hukar sig och stannar. D'Clura

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Cleo, D'Lex

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

 

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Crita, D'Cleo, D'Lex

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Crita, D'Cleo, D'Lex

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Cezar, D'Calvados, D'Cava, D'Clura, D'Cleo, D'Lex

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. D'C-Ernst, D'Cajsa, D'Crita

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. D'C-Ernst, D'Cajsa, D'Cleo, D'Lex

Visar enstaka hotbeteenden.D'Cezar, D'Cava, D'Crita

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Calvados, D'Clura

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. D'Crita

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. D'Cezar, D'Cajsa, D'Clura

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, C'Cleo, D'Lex

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Crita, C'Cleo, D'Lex

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. D'Cezar, D'Clura

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. D'Crita

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.D'Cajsa

Går fram till fig. utan hjälp. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Clura. D'Cleo, D'Lex

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. D'Cajsa, D'Cleo

Tar själv kontakt med figuranten. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Cava, D'Clura, D'Crita

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. D'Calvados, D'Lex

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse. D'Crita

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. D'C-Ernst, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Cleo

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. D'Cezar, D'Calvados, D'Lex

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. D'Crita

Griper direkt med hela munnen. D'Cezar, D'C-Ernst, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Cleo, D'Lex

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. D'Cezar, D'Calvados, D'Cava, D'Cajsa, D'Clura, D'Crita, D'Cleo, D'Lex

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. D'C-Ernst

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel