Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's C'U-kull.
. Malinois. Födda: 2019-01-26.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. C'Undra

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Uno, C'Upo, C'Uma, C'Uros, C'Unna

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. C'Ulf

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. C'Undra, C'Uma, C'Uros, C'Unna, C'Ulf

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Uno, C'Upo

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. C'Ulv

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. C'Uno, C'Uma, C'Uros, C'Unna

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.C'Ultra, C'Ussi, C'Upo, C'Undra, C'Ulf

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'Ultra, C'Ulv, C'Undra, C'Uma, C'Uros, C'Unna

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. C'Ussi, C'Uno, C'Upo, C'Ulf

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. C'Unna

Griper direkt med hela munnen. C'Ulv, C'Upo, C'Uma, C'Ulf

Griper direkt, hugger föremålet i farten. C'Ultra, C'Ussi, C'Uno, C'Undra, C'Uros

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. C'Ultra (Inlärt passivitetssläppande), C'Uros, C'Ulf

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. C'Unna

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. C'Ussi, C'Ulv, C'Uno, C'Upo, C'Undra, C'Uma

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. C'Ussi (1:a), C'Uros (1:a), C'Unna

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.C'Ultra (1:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. C' Ultra (2:a), C'Ussi (2:a), C'Ulv (2:a), C'Uno, C'Upo, C'Undra, C'Uma, C'Uros (2:a), C'Ulf

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. C'Ulv (1:a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. C'Ussi (1:a), C'Uros (1:a), C'Unna

Griper inte, nosar på föremålet. C'Ultra (1:a), C'Uros (2:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. C'Ulv (1:a), C'Ulf (1:a)

Griper direkt, släpper. C'Ultra (2:a), C'Ulv (2:a), C'Uno (1:a), C'Undra, C'Uma, C'Ulf (2:a)

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. C'Ussi (2:a), C'Uno (2:a), C'Upo

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. C'Uno

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. C'Ulv, C'Undra, C'Uros, C'Unna, C'Ulf

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. C'Ultra, C'Ussi, C'Upo

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. C'Uma

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. C'Uno, C'Uros, C'Unna

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Upo  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.C'Undra, C'Uma, C'Ulf

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Uno, C'Upo, C'Undra, C'Uma, C'Uros, C'Unna, C'Ulf

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten. C'Unna

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. C'Ultra (hittade inte figuranten, blev ett kort sök!), C'Uno, C'Uma

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. C'Ussi, C'Ulv, C'Upo, C'Undra, C'Uros, C'Ulf

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. C'Unna

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Uno, C'Upo, C'Undra, C'Uma, C'Uros, C'Ulf

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. C'Ultra (äger förmålet)

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. C'Ussi, C'Uros, C'Unna, C'Ulf

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. C'Ulv, C'Undra

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. C'Uno, C'Upo, C'Uma

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. C'Ultra, C'Ussi, C'Undra, C'Unna

Hukar sig och stannar. C'Ulv, C'Upo, C'Uros, C'Ulf

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. C'Uno, C'Uma

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Uno, C'Upo, C'Undra, C'Uma, C'Ulf

Visar enstaka hotbeteenden. C'Uros, C'Unna

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. C'Uma, C'Uros, C'Unna

Går fram till overallen när föraren står bredvid. C'Undra

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. C'Uno

Går fram till overallen utan hjälp. C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Upo, C'Ulf

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Uno, C'Upo, C'Undra, C'Uma, C'Uros, C'Ulf

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. C'Unna

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Upo, C'Undra, C'Uma, C'Uros, C'Ulf

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. C'Uno. C'Unna

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. C'Ultra, C'Ussi

Hukar sig och stannar. C'Upo, C'Uros

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. C'Ulv, C'Uno, C'Undra, C'Uma, C'Ulf

Flyr högst 5 meter. C'Unna

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. C'Uma

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. C'Unna

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. C'Upo, C'Undra

Går fram till skramlet utan hjälp. C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Uno, C'Uros, C'Ulf

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Uno, C'Upo, C'Undra, C'Uma, C'Uros, C'Unna, C'Ulf

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'Ultra, C'Ussi, C'Uno, C'Undra, C'Uma, C'Uros, C'Ulf

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. C'Ulv, C'Upo, C'Unna

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. C'Ussi, C'Ulv, C'Uno, C'Undra, C'Uma

Visar enstaka hotbeteenden. C'Ultra, C'Upo, C'Ulf

Visar flera hotbeteenden under längre tid. C'Uros

Visar flera hotbeteenden och någon attack. C'Unna

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. C'Ussi, C'Ulv, C'Upo

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. C'Ultra, C'Uno, C'Unna

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. C'Undra, C'Uma, C'Uros, C'Ulf

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Undra, C'Uma

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. C'Uno, C'Upo

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. C'Unna, C'Ulf

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. C'Uros

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. C'Uno, C'Uros

Går fram till fig. när föraren står bredvid. C'Unna

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp. C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Upo, C'Undra, C'Uma, C'Ulf

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. C'Undra, C'Uros, C'Unna

Tar själv kontakt med figuranten. C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Uno, C'Upo, C'Uma

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. C'Ulf

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'Ultra, C'Ulv, C'Upo, C'Undra, C'Uma, C'Uros, C'Unna

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. C'Ussi, C'Uno, C'Ulf

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. C'Unna

Griper direkt med hela munnen. C'Ussi, C'Ulv, C'Uma, C'Ulf

Griper direkt, hugger föremålet i farten. C'Ultra, C'Uno, C'Upo, C'Undra, C'Uros

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. C'Ultra, C'Ussi, C'Ulv, C'Uno, C'Upo, C'Undra, C'Uma, C'Uros, C'Ulf

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. C'Unna

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel