Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'U-kull.
. Malinois. Födda: 2013-10-02.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. B'Uffe

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Undra, B'Ussi, B'Uno, B'Uri

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Ussi, B'Uno, B'Uri

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Undra, B'Uffe

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. B'Uno

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. B'Uffe, B'Uri

Accepterar hantering. B'Ussi

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Undra

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Undra, B'Ussi, B'Uri

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Uffe, B'Uno

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Uffe

Griper direkt med hela munnen. B'Ussi, B'Uri

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Undra, B'Uno

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Undra, B'Uri

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Uffe, B'Ussi, B'Uno

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. B'Uri(2:a)

Startar avbryter innan förtemålet. B'Uri(1:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. B'Ussi(1:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Undra, B'Uffe, B'Ussi(2:a), B'Uno

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Uri

Griper inte, nosar på föremålet. B'Undra(2:a) B'Uno(1:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. B'Ussi(1:a)

Griper direkt, släpper. B'Undra(1:a)  

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Uffe, B'Ussi(2:a), B'Uno(2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Undra

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Uffe, B'Ussi, B'Uno, B'Uri

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Ussi, B'Uno, B'Uri

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. B'Undra  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. B'Uffe

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Undra, B'Uffe, B'Ussi, B'Uno, B'Uri

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. B'Uno, B'Uri

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Undra, B'Uffe, B'Ussi

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Undra, B'Uffe, B'Ussi, B'Uno, B'Uri

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. B'Ussi

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Uno

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Uri

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. B'Undra, B'Uffe

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar. B'Uno

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Undra, B'Uffe, B'Uri

Flyr högst 5 meter. B'Ussi

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Undra, B'Uffe, B'Ussi

Visar enstaka hotbeteenden. B'Uno

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Uri

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. B'Ussi, B'Uri

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. B'Undra, B'Uffe

Går fram till overallen utan hjälp. B'Uno

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Undra, B'Uffe, B'Ussi, B'Uno

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. B'Uri

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Undra, B'Uffe, B'Ussi, B'Uno, B'Uri

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Uno

Hukar sig och stannar. B'Uffe

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Undra, B'Ussi, B'Uri

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. B'Undra

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Uffe, B'Ussi, B'Uno, B'Uri

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Undra, B'Uffe, B'Ussi, B'Uno, B'Uri

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Undra, B'Uffe, B'Uno

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. B'Ussi

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. B'Uri

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. B'Uno

Visar enstaka hotbeteenden. B'Undra

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Ussi, B'Uri

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Uffe

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då. B'Uno

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Undra, B'Uffe, B'Ussi, B'Uri

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Uffe, B'Uno

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. B'Undra, B'Ussi, B'Uri

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. B'Uffe, B'Ussi

Går fram till fig. när föraren står bredvid. B'Undra, B'Uri

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp. B'Uno

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. B'Uffe, B'Uri

Besvarar kontakten från figuranten. B'Ussi

Tar själv kontakt med figuranten. B'Undra, B'Uno

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Undra, B'Uffe, B'Ussi, B'Uri

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Uno

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Undra, B'Uffe

Griper direkt med hela munnen. B'Ussi, B'Uno, B'Uri

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Undra, B'Uffe, B'Uno, B'Uri

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. B'Ussi

  Film Blackneck's B'Uffe - MH-test, april 2014.

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel