Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'S-kull.
. Malinois. Födda: 2013-09-02.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Saga, B'Sork, B'Satan, B'Sigge

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Sork, B'Sigge

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Saga,B'Satan

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. B'Saga, B'Sork, B'Satan

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Sigge

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Saga, B'Sork, B'Satan, B'Sigge

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Sork, B'Sigge

Griper direkt med hela munnen. B'Saga, B'Satan

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Sork

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. B'Saga

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Satan, B'Sigge

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. B'Sork, B'Sigge

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Saga, B'Satan

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Sork, B'Sigge

Griper inte, nosar på föremålet. B'Satan(2:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. B'Satan(1:a)  

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Saga

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Satan, B'Sigge

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Saga, B'Sork

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Sork, B'Satan, B'Sigge

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. B'Saga

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Saga, B'Satan, B'Sigge

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. B'Sork

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten. B'Satan

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Saga, B'Sork, B'Sigge

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. B'Sork, B'Satan

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Saga, B'Sigge

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Satan

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Sork, B'Sigge

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. B'Saga

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Sigge

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Sork, B'Satan

Flyr högst 5 meter. B'Saga

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Satan

Visar enstaka hotbeteenden. B'Sigge

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Saga, B'Sork

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid. B'Saga

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. B'Satan

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. B'Sork, B'Sigge

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Saga, B'Sork, B'Satan, B'Sigge

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Sork, B'Satan, B'Sigge

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. B'Saga

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Sigge

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Sork, B'Satan

Flyr högst 5 meter. B'Saga

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. B'Satan

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Saga, B'Sork, B'Sigge

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Saga, B'Sork, B'Satan, B'Sigge

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Sork, B'Satan, B'Sigge

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. B'Saga

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Saga, B'Sork, B'Satan

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Sigge

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. B'Satan

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Saga

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Sork, B'Sigge

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Saga, B'Satan, B'Sigge

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. B'Sork

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. B'Sigge (Framförd i koppel under lydnad. Polishund!)

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. B'Saga, B'Satan

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp. B'Sork

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. B'Saga

Tar själv kontakt med figuranten. B'Sork, B'Satan

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. B'Sigge

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Saga, B'Satan, B'Sigge

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Sork

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Sork, B'Sigge

Griper direkt med hela munnen. B'Saga, B'Satan

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Saga, B'Sork, B'Satan

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. B'Sigge

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel