Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'Ö-kull.
. Malinois. Födda: 2015-10-06.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. B'Öster, B'Önna, B'Ös

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Öxi, B'Ösa, B'Öxa, B'Öcross

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid. B'Önna

Följer med motvilligt. B'Ös

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Öster, B'Öxxi

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Ösa, B'Öxa, B'Öcross

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. B'Önna

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. B'Öster, B'Ös

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Öxxi, B'Ösa, B'Öcross

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. B'Öxa

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse. B'Önna

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Ösa, B'Öcross, B'Ös

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Öster, B'Öxxi, B'Öxa

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Önna

Griper direkt med hela munnen. B'Öxxi, B'Ösa, B'Öcross

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Öster, B'Öxa, B'Ös

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Önna

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. B'Ösa

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Öster, B'Öxxi, B'Öxa, B'Öcross, B'Ös

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. B'Ösa(1:a), B'Önna(2:a), B'Öxa(2:a), B'Öcross, B'Ös(2:a)

Startar avbryter innan förtemålet. B'Ösa(2:a), B'Öxa(1:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. B'Ös(1:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Öster, B'Öxxi, B'Önna(1:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Ösa, B'Önna(2:a), B'Öxa, B'Öcross, B'Ös(2:a)

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. B'Öxxi(1:a), B'Önna(1:a), B'Ös(1:a)

Griper direkt, släpper. B'Öster(1:a)  

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Öster(2:a), B'Öxxi(2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. B'Öcross

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Ösa B'Önna, B'Ös

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Öxxi, B'Öxa

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. B'Öster

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Öxxi, B'Ösa, B'Önna, B'Öxa, B'Öcross

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. B'Ös  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. B'Öster

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Öster, B'Öxxi, B'Ösa, B'Öxa, B'Öcross

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. B'Ös

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. B'Önna

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. B'Önna

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. B'Öxxi, B'Ös

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Öster, B'Ösa, B'Öxa, B'Öcross

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. B'Önna

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. B'Ös

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Öster, B'Öxxi, B'Ösa, B'Öxa, B'Öcross

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. B'Önna, B'Öxa

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Öcross, B'Ös

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Öxxi

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. B'Öster, B'Ösa

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Öcross

Hukar sig och stannar. B'Öster, B'Öxxi

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Ösa, B'Önna, B'Öxa, B'Ös

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Öster, B'Öxxi, B'Öxa, B'Öcross, B'Ös

Visar enstaka hotbeteenden. B'Ösa

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Önna

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid. B'Ösa, B'Önna, B'Öcross

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. B'Öxa

Går fram till overallen när föraren står bredvid. B'Ös

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. B'Öster, B'Öxxi

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Öster, B'Öxxi, B'Öxa

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. B'Öcross, B'Ös

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. B'Önna

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. B'Ösa

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Öster, B'Önna, B'Öxa

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. B'Öxxi

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Ösa, B'Öcross, B'Ös

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Öster, B'Öxxi, B'Ösa, B'Önna, B'Öxa, B'Öcross

Flyr högst 5 meter. B'Ös

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. B'Öxxi

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. B'Öster, B'Ösa, B'Önna, B'Öcross, B'Ös

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Öxa

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Öster, B'Öxxi, B'Ösa, B'Önna, B'Öxa, B'Öcross, B'Ös

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Öster, B'Öxxi, B'Önna, B'Öxa, B'Öcross

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. B'Ösa

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.B'Ös

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. B'Öster, B'Öxxi, B'Öxa

Visar enstaka hotbeteenden. B'Ösa, B'Önna, B'Ös

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Öcross

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då. B'Öxxi

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Öster, B'Ösa, B'Önna, B'Öcross, B'Ös

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Öxa

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Öster, B'Öxa

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. B'Öxxi, B'Önna, B'Öcross

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. B'Ös

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. B'Ösa

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. B'Ösa, B'Önna, B'Öcross

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. B'Öster, B'Öxxi

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. B'Ös

Går fram till fig. utan hjälp. B'Öxa

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. B'Önna

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. B'Öster, B'Ösa

Tar själv kontakt med figuranten. B'Öxxi, B'Öxa, B'Öcross, B'Ös

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. B'Ös

Startar snabbt, leker aktivt. B'Ösa, B'Önna, B'Öxa

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Öster, B'Öxxi, B'Öcross

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. B'Öxxi, B'Ösa, B'Önna, B'Öcross, B'Ös

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Öster, B'Öxa

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Öster, B'Öxxi, B'Ösa, B'Önna, B'Öxa, B'Öcross, B'Ös

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel