Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'M-kull.
. Malinois. Födda: 2012-03-08 .

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. B'Modig, B'Mike

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Mixa, B'Mine, B'Max

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid. B'Modig

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Mine, B'Max

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Mixa, B'Mike

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. B'Modig

Accepterar hantering. B'Mixa, B'Max, B'Mike

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Mine

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. B'Modig

Startar snabbt, leker aktivt. B'Mixa, B'Mine

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Max, B'Mike

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. B'Mixa, B'Max, B'Modig, B'Mike

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Mine

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Mine, B'Modig

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. B'Mixa

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Max, B'Mike

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. B'Modig(2:a)

Startar avbryter innan förtemålet. B'Mike(2:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. B'Modig(1:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Mixa(2:a), B'Mine, B'Max, B'Mike(1:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. B'Mixa(1:a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Modig(2:a), B'Mike(2:a)

Griper inte, nosar på föremålet. B'Mike(1:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. B'Mixa, B'Modig(1:a)

Griper direkt, släpper.  

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Mine, B'Max

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Mine, B'Modig

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Mixa, B'Max

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. B'Mike

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Mine, B'Modig

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. B'Mixa, B'Max, B'Mike  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Mixa, B'Mine, B'Max, B'Modig, B'Mike

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. B'Modig

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Mixa, B'Mine, B'Max, B'Mike

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. B'Mine, B'Max, B'Modig

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Mixa, B'Mike

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Max, B'Mike

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Mixa

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. B'Mine, B'Modig

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Mixa

Hukar sig och stannar. B'Mine, B'Max, B'Modig, B'Mike

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Mine, B'Max, B'Modig, B'Mike

Visar enstaka hotbeteenden. B'Mixa

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. B'Mixa, B'Max, B'Modig, B'Mike

Går fram till overallen när föraren står bredvid. B'Mine

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Mixa, B'Mine, B'Max, B'Modig

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. B'Mike

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Modig, B'Mike

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. B'Mine

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Mixa, B'Max

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar. B'Modig

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Mixa, B'Mine, B'Max, B'Mike

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. B'Mixa, B'Mine, B'Mike

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Max, B'Modig

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Mine, B'Max

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. B'Mixa, B'Modig

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. B'Mike

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Mine, B'Max, B'Modig, B'Mike

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. B'Mixa

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden. B'Mine

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Modig

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Mixa, B'Max

Visar flera hotbeteenden och flera attacker. B'Mike

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. B'Mine

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Mixa, B'Max

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Modig, B'Mike

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Max, B'Modig

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. B'Mine

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. B'Mike

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. B'Mixa

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. B'Mixa

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid. B'Max

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp. B'Mine, B'Modig, B'Mike

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. B'Mixa

Tar själv kontakt med figuranten. B'Mine, B'Max, B'Modig, B'Mike

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Mixa, B'Mine, B'Modig

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Max, B'Mike

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. B'Mixa, B'Mine, B'Max, B'Modig, B'Mike

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Mine, B'Max, B'Mike

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. B'Mixa, B'Modig

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel