Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'K-kull.
. Malinois. Födda: 2011-07-23.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. B'Kelsie

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Kool, B'Kiwi, B'Kylie

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Konrad

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt. B'Kelsie

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Kool, B'Kiwi

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Kylie

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Konrad

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. B'Kelsie

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. B'Kool

Accepterar hantering. B'Kiwi

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Kylie

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. B'Konrad

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. B'Kelsie

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Kool, B'Konrad, B'Kiwi, B'Kylie

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Kelsie, B'Kylie

Griper direkt med hela munnen. B'Kiwi

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Kool, B'Konrad

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Kool, B'Konrad, B'Kelsie, B'Kiwi B'Kylie

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. B'Kool(1:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Kool(2:a), B'Konrad, B'Kelsie, B'Kiwi, B'Kylie

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. B'Kool(1:a), B'Kylie(1:a)

Griper direkt, släpper. B'Kool(2:a)  

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Konrad, B'Kelsie, B'Kiwi, B'Kylie(2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. B'Konrad

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Kool, B'Kylie

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. B'Kelsie, B'Kiwi

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Konrad, B'Kelsie, B'Kiwi

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. B'Kool, B'Kylie  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Kool, B'Konrad, B'Kelsie, B'Kiwi, B'Kylie

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten. B'Kiwi

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. B'Kelsie

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Kool, B'Konrad, B'Kylie

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse. B'Kelsie

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. B'Kylie

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Kool, B'Konrad, B'Kiwi

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. B'Kelsie

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Konrad, B'Kiwi

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Kool, B'Kylie

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Konrad

Hukar sig och stannar. B'Kool, B'Kiwi, B'Kylie

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Kelsie

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Kool, B'Konrad, B'Kelsie

Visar enstaka hotbeteenden. B'Kiwi

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Kylie

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. B'Kiwi

Går fram till overallen när föraren står bredvid. B'Kelsie

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. B'Kylie

Går fram till overallen utan hjälp. B'Kool, B'Konrad

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Kool, B'Konrad, B'Kiwi, B'Kylie

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. B'Kelsie

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Kelsie, B'Kiwi

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. B'Konrad

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Kylie

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand. B'Kool

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Kiwi

Hukar sig och stannar. B'Kool

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter. B'Konrad, B'Kelsie

Flyr mer än 5 meter. B'Kylie

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. B'Kelsie

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. B'Kiwi

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Kool, B'Konrad, B'Kylie

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Kool, B'Konrad, B'Kelsie, B'Kiwi, B'Kylie

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Kool, B'Kylie

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. B'Kelsie

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. B'Konrad, B'Kiwi

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. B'Konrad

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Kool, B'Kelsie, B'Kylie

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker. B'Kiwi

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. B'Konrad, B'Kelsie

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Kool, B'Kiwi, B'Kylie

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Kool, B'Konrad, B'Kiwi

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. B'Kylie

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. B'Kelsie

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. B'Kelsie

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. B'Kylie

Går fram till fig. utan hjälp. B'Kool, B'Konrad, B'Kiwi

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. B'Kelsie

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten. B'Konrad, B'Kiwi, B'Kylie

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. B'Kool

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. B'Kelsie

Startar snabbt, leker aktivt. B'Kylie

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Kool, B'Konrad, B'Kiwi

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. B'Kelsie, B'Kiwi

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Kool, B'Konrad, B'Kylie

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Kool, B'Konrad, B'Kelsie, B'Kiwi

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. B'Kylie

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel