Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'I-kull.
. Malinois. Födda: 2011-06-01.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan. B'Indica

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Ike, B'Izola, B'Indy

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Izola, B'Indica

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Ike,B'Indy

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. B'Izola

Accepterar hantering. B'Indica

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Ike, B'Indy

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Ike, B'Izola, B'Indica, B'Indy

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Ike

Griper direkt med hela munnen. B'Izola, B'Indica, B'Indy

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Indica

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. B'Izola, B'Indy

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Ike

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. B'Ike(1:a), B'Indica(2:a)

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. B'Izola, B'Indy(2:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Ike(2:a), B'Indica(1:a), B'Indy(1:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Ike(1:a), B'Indica

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. B'Ike(2:a),B'Izola(1:a)

Griper direkt, släpper. B'Izola(2:a), B'Indy(1:a)  

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Indy(2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Ike, B'Indy

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Izola

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. B'Indica

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. B'Indica

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Ike, B'Indy

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. B'Izola  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Izola, B'Indica, B'Indy

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. B'Ike

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. B'Indica

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. B'Ike, B'Indy

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Izola

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. B'Indica

Leker inte, men visar intresse. B'Indy

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. B'Ike

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Izola

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. B'Indica

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Ike, B'Indy

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. B'Izola

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Ike, B'Izola, B'Indica, B'Indy

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Indica

Visar enstaka hotbeteenden. B'Ike, B'Indy

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Izola

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid. B'Izola, B'Indy

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid. B'Indica

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. B'Ike

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Ike, B'Indica

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. B'Izola

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. B'Indy

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Izola

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. B'Ike, B'Indica

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Indy

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Ike

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Izola

Flyr högst 5 meter. B'Indica, B'Indy

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. B'Izola, B'Indica

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Ike, B'Indy

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Ike, B'Izola, B'Indica

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. B'Indy

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Indica, B'Indy

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tllfälle. B'Izola

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. B'Ike

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden. B'Indica, B'Indy

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Izola

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Ike

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. B'Ike, B'Izola, B'Indy

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Indica

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Ike

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. B'Izola

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. B'Indica

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. B'Indy

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. B'Indica

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. B'Indy

Går fram till fig. när föraren står bredvid. B'Ike

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. B'Izola

Går fram till fig. utan hjälp.

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. B'Indica

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten. B'Ike, B'Izola, B'Indy

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Ike, B'Izola, B'Indica, B'Indy

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Ike

Griper direkt med hela munnen. B'Indica

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Izola, B'Indy

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Ike, B'Indica, B'Indy

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. B'Izola

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel