Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'H-kull.
. Malinois. Födda: 2011-03-05.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Hetza, B'Harry, B'Hixi, B'Hyzz, B'Hiva

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt. B'Hixi

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Hetza, B'Harry, B'Hyzz, B'Hiva

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. B'Hixi

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. B'Hetza, B'Harry, B'Hyzz, B'Hiva

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Hetza, B'Harry, B'Hixi, B'Hiva

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Hyzz

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Hyzz, B'Hiva

Griper direkt med hela munnen. B'Hetza

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Harry, B'Hixi

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Hetza

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. B'Harry, B'Hixi, B'Hyzz

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Hiva

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

Startar avbryter innan förtemålet. B'Hixi

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. B'Hyzz(1:a), B'Hiva

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Hetza B'Hyzz(2:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. B'Harry

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Hixi, B'Hiva

Griper inte, nosar på föremålet. B'Hetza(1:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. B'Harry(2:a)  

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Hetza(2:a), B'Harry(1:a), B'Hyzz

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Harry, B'Hyzz, B'Hiva

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Hetza, B'Hixi

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Hetza, B'Harry, B'Hixi, B'Hyzz, B'Hiva

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Hetza, B'Harry, B'Hyzz, B'Hiva

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del. B'Hixi

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. B'Hixi

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. B'Hetza, B'Harry

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Hyzz, B'Hiva

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. B'Hixi

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Hetza, B'Harry, B'Hyzz, B'Hiva

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. B'Hixi

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Hetza, B'Harry, B'Hiva

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. B'Hyzz

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Hiva

Hukar sig och stannar. B'Hetza

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Harry, B'Hix, B'Hyzz

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Harry, B'Hiva

Visar enstaka hotbeteenden. B'Hixi, B'Hyzz

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Hetza

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. B'Hixi, B'Hyzz

Går fram till overallen när föraren står bredvid. B'Hetza, B'Harry

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. B'Hiva

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Hetza, B'Harry, B'Hixi, B'Hyzz, B'Hiva

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Harry, B'Hixi

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. B'Hyzz, B'Hiva

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Hetza

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Hiva

Hukar sig och stannar. B'Hetza

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Harry, B'Hixi, B'Hyzz

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. B'Hetza, B'Harry

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. B'Hixi

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Hyzz, B'Hiva

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Harry, B'Hixi, B'Hyzz, B'Hiva

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. B'Hetza

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. B'Harry, B'Hixi, B'Hyzz

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. B'Hetza, B'Hiva

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. B'Harry, B'Hiva

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Hetza, B'Hixi

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Hyzz

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. B'Hetza, B'Harry

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Hixi, B'Hiva

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Hyzz

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Harry, B'Hiva

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. B'Hetza

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. B'Hixi

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. B'Hyzz

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. B'Hixi

Går fram till fig. när föraren står bredvid. B'Hetza, B'Harry

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. B'Hyzz

Går fram till fig. utan hjälp. B'Hiva

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. B'Hetza

Tar själv kontakt med figuranten. B'Harry, B'Hixi

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. B'Hyzz, B'Hiva

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Hetza, B'Harry, B'Hixi, B'Hyzz, B'Hiva

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Hiva

Griper direkt med hela munnen. B'Hetza, B'Hyzz

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Harry, B'Hixi

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Hetza, B'Harry, B'Hixi, B'Hyzz

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. B'Hiva

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel