Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'E-kull.
. Malinois. Födda: 2010-05-11.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Exon, B'Ecco, B'Ella, B'Enya, B'Era, B'Elda

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Ella, B'Era

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Exon, B'Ecco, B'Enya, B'Elda

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. B'Enya

Accepterar hantering. B'Exon, B'Ecco, B'Ella, B'Elda

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Era

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Exon, B'Ella

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Ecco, B'Enya, B'Era, B'Elda

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Exon

Griper direkt med hela munnen. B'Ella, B'Enya, B'Era, B'Elda

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Ecco

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Exon, B'Enya

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Ecco, B'Ella, B'Era, B'Elda

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. B'Elda (2:a)

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Exon, B'Ecco, B'Ella, B'Enya ,B'Era, B'Elda (1:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Elda

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. B'Exon, B'Ecco (1:a), B'Ella (2:a) 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Ecco (2:a), B'Ella (1:a), B'Enya, B'Era

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Ecco, B'Elda

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Exon, B'Ella, B'Enya

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. B'Era

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Exon, B'Ecco, B'Era, B'Elda

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. B'Ella  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. B'Enya

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Exon, B'Ecco, B'Ella, B'Enya, B'Era, B'Elda

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. B'Ecco

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. B'Ella, B'Enya, B'Elda

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Exon, B'Era

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. B'Ecco, B'Elda

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Exon, B'Ella, B'Enya, B'Era

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. B'Ella

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Exon, B'Ecco, B'Era, B'Elda

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Enya

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Enya

Hukar sig och stannar. B'Ella, B'Era

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Exon

Flyr högst 5 meter. B'Ecco

Flyr mer än 5 meter. B'Elda

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Exon, B'Ecco, B'Ella, B'Era

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Enya, B'Elda

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. B'Elda

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. B'Exon, B'Enya

Går fram till overallen utan hjälp. B'Ecco, B'Ella, B'Era

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Exon, B'Ecco, B'Ella, B'Era

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. B'Enya

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. B'Elda

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Exon, B'Ella, B'Elda

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. B'Enya

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Ecco, B'Era

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Ecco, B'Enya, B'Era, B'Elda

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Exon, B'Ella

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. B'Exon, B'Ella

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Ecco, B'Enya, B'Era, B'Elda

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Ecco, B'Ella, B'Enya, B'Era, B'Elda

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. B'Exon

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Exon, B'Ecco, B'Ella, B'Enya, B'Elda

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. B'Era

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. B'Ecco, B'Ella

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Exon, B'Enya, B'Elda

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Era

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Exon, B'Ella

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Ecco, B'Enya, B'Elda

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Ecco, B'Ella

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. B'Exon, B'Enya, B'Era

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. B'Elda

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. B'Exon, B'Elda

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. B'Enya, B'Era

Går fram till fig. utan hjälp. B'Ecco, B'Ella

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. B'Exon

Besvarar kontakten från figuranten. B'Ecco, B'Enya

Tar själv kontakt med figuranten. B'Ella, B'Era, B'Elda

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Exon, B'Ella

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Ecco, B'Enya, B'Era, B'Elda

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Exon, B'Ella

Griper direkt med hela munnen. B'Enya, B'Era

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Ecco, B'Elda

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Exon, B'Ecco, B'Ella, B'Enya

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. B'Elda

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. B'Era

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel