Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'B-kull.
. Malinois. Födda: 2009-10-10.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. B'Bina, B'Bravo

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Buse, B'Bita, B'Boss

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Bac

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Bac, B'Bina, B'Bita, B'Bravo

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Buse, B'Boss

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. B'Bita

Accepterar hantering. B'Bina

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Bac, B'Buse, B'Bravo, B'Boss

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Bac, B'Bravo

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Buse, B'Bina, B'Bita, B'Boss

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. B'Bac, B'Buse, B'Bravo, B'Boss

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Bina, B'Bita

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Bac, B'Boss

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Buse B'Bina, B'Bravo

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. B'Buse (1:a)

Startar avbryter innan förtemålet. B'Bravo (1:a), B'Boss (2:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. B'Boss (1:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Bac, B'Buse (2.a), B'Bina, B'Bita, B'Bravo (2:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Buse (1:a), B'Bravo (1:a), B'Boss (2:a)

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. B'Boss (1:a)

Griper direkt, släpper. 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Bac, B'Buse (2.a), B'Bina, B'Bita, B'Bravo (2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. B'Bita

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Buse, B'Bina, B'Bravo, B'Boss

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. B'Bac

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Bac, B'Buse, B'Bina, B'Boss

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. B'Bita, B'Bravo

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Bac, B'Bravo, B'Boss

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. B'Bina, B'Bita

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del. B'Buse

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. B'Buse

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten. B'Bina, B'Boss

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Bac, B'Bita, B'Bravo

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. B'Buse

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Bac, B'Bina, B'Bita, B'Bravo, B'Boss

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. B'Buse

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Bina

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. B'Bac, B'Bita, B'Bravo, B'Boss

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar. B'Buse, B'Bravo, B'Boss

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Bac, B'Bina, B'Bita

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Bita, B'Boss

Visar enstaka hotbeteenden. B'Bac, B'Buse, B'Bravo

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Bina

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. B'Bina, B'Bravo

Går fram till overallen när föraren står bredvid. B'Boss

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. B'Bac, B'Buse

Går fram till overallen utan hjälp. B'Bita

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Bac, B'Bita, B'Bravo, B'Boss

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. B'Bina

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. B'Buse

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Bina, B'Bita, B'Bravo, B'Boss

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Buse

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager. B'Bac

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Bina, B'Bravo

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Bac, B'Bita, B'Boss

Flyr högst 5 meter. B'Buse

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. B'Buse

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. B'Boss

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Bac, B'Bina, B'Bita, B'Bravo

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Bac, B'Bina, B'Bita, B'Bravo, B'Boss

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. B'Buse

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Bita, B'Bravo

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. B'Bac, B'Buse

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. B'Bina

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager. B'Boss

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden. B'Bac, B'Boss

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Buse, B'Bina, B'Bita

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker. B'Bravo

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. B'Bravo

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Buse, B'Bina, B'Bita, B'Boss

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Bac

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Bravo

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. B'Bac, B'Boss

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. B'Bita

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. B'Buse, B'Bina

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. B'Buse

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. B'Bina

Går fram till fig. när föraren står bredvid. B'Bita

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp. B'Bac, B'Bravo, B'Boss

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. B'Bravo

Tar själv kontakt med figuranten. B'Bac, B'Buse, B'Bina, B'Bita, B'Boss

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Buse, B'Bravo, B'Boss

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Bac, B'Bina, B'Bita

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. B'Bac, B'Buse, B'Bita, B'Bravo, B'Boss

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Bina

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Bac, B'Buse, B'Bita, B'Bravo, B'Boss

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. B'Bina

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel