Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'Y-kull.
. Malinois. Födda: 2008-12-29.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Yoyo, Ycko, Yxa, Yoker, Hillman

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. Ymer

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Yoyo

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Yxa, Yoker, Hillman

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. Ycko, Ymer

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Yoyo

Accepterar hantering. Yxa 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Yoker, Hillman

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. Ycko Ycko, Ymer

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Yoyo, Yxa, Yoker

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Ycko, Ymer, Hillman

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. Yoker

Griper direkt med hela munnen. Yoyo, Yxa, Ymer, Hillman

Griper direkt, hugger föremålet i farten. Ycko

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Yoyo, Ymer, Yoker

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. Ycko, Yxa, Hillman

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. Hillman (1:a)

Startar avbryter innan förtemålet. Yoker (1:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Ymer

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. Yoyo, Ycko, Yxa(1:a), Hillman (2:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. Yxa(2:a), Yoker (2:a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Yoker (1:a). Hillman (1:a)

Griper inte, nosar på föremålet. Hillman (2:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Yoyo, Yxa(2:a), Ymer(2:a), Yoker (2:a)

Griper direkt, släpper. 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. Ycko, Yxa(1:a), Ymer(1:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Yoyo

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Yxa, Ymer

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Hillman

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. Ycko

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Yoyo, Yxa, Ymer, Hillman

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. Ycko, Yoker 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Yoyo, Ycko, Yxa, Ymer, Yoker, Hillman

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten. Yoyo

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. Ycko, Yxa, Ymer, Yoker, Hillman

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Yoker

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. Yoyo, Ycko, Yxa, Ymer, Hillman

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Yoyo, Ycko, Yxa, Ymer, Yoker, Hillman

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. Ymer

Hukar sig och stannar. Yoker

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Yoyo, Ycko, Yxa

Flyr högst 5 meter. Hillman

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Yxa, Ymer, Yoker

Visar enstaka hotbeteenden. Yoyo Ycko, Hillman

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid. Yoker

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Hillman

Går fram till overallen utan hjälp. Yoyo, Ycko, Yxa, Ymer

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Yoyo, Ycko, Yxa, Ymer, Yoker, Hillman

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. Yoker

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. Yoyo, Yxa, Ymer, Hillman

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand. Ycko

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. Ycko, Ymer, Yoker

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Yoyo, Yxa, Hillman

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Hillman

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. Yoyo, Ycko, Yxa, Ymer, Yoker

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Yoyo, Ycko, Yxa, Ymer, Yoker, Hillman

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. Yxa, Yoker, Hillman

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. Yoyo, Ycko

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. Ymer

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden. Yxa

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Yoyo, Ymer, Hillman

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Yoker

Visar flera hotbeteenden och flera attacker. Ycko

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Ycko

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Yxa

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. Yoyo, Ymer, Yoker, Hillman

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Ymer

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Hillman

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Ycko, Yoker

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. Yoyo, Yxa

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. Ymer

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Hillman

Går fram till fig. när föraren står bredvid. Yoyo, Ycko, Yxa

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp. Yoker

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten. Ycko, Yxa, Yoker, Hillman

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. Yoyo, Ymer

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Yoyo, Yxa, Yoker

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Ycko, Ymer, Hillman

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. Yoker

Griper direkt med hela munnen. Yoyo, Yxa, Ymer, Hillman

Griper direkt, hugger föremålet i farten. Ycko

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Yoyo, Ycko, Yxa, Hillman

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. Yoker

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Ymer

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel