Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'U-kull.
. Malinois. Födda: 2008-04-26.

Ultra, Ubbe, Ullma och Urax testades vid 12 månaders ålder!

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Ultra, Ubbe, Ullma, Urax, Udda, Unix, Unik

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Ultra, Urax, Udda, Unik

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Ubbe Unix,

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. Ullma

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Ullma, Udda

Accepterar hantering. Unik

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Ultra, Urax, Unix

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. Ubbe

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Ultra, Ullma , Unix

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Ubbe, Urax, Udda, Unik

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. Ubbe, Ullma

Griper direkt med hela munnen. Ultra, Urax, Udda, Unix

Griper direkt, hugger föremålet i farten. Unik

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Ultra

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. Ubbe, Ullma, Urax, Udda , Unix, Unik

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte. Udda, Unik

Startar, men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Ultra (1:a), Ubbe (1:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. Ultra (2:a), Ubbe (2:a), Ullma, Urax , Unix (1:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. Unix (2:a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Udda, Unik

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Ultra (1:a), Ubbe (1:a), Urax (1:a)

Griper direkt, släpper. Ubbe (2:a), Ullma (2:a), Urax (2:a) , Unix (1:a)

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. Ultra (2:a), Ullma (1:a) , Unix (2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Ullma

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Ultra, Unik

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Ubbe, , Urax, Udda, Unix

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Ubbe, Ullma, Urax, Udda, Unik

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. Ultra, Unix 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Ultra, Ubbe, Ullma, Urax, Udda, Unix, Unik

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten. Ullma

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten. Ubbe, Udda

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. Ultra, Urax, Unix, Unik

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. Ullma

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. Ultra, Ubbe, Urax, Udda, Unix, Unik

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Ullma

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Ubbe, Urax, Unix, Unik

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Udda

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. Ultra

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. Ultra, Ubbe, Urax, Udda, Unix

Hukar sig och stannar. Ullma

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Unik

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Ultra, Ullma, Unix, Unik

Visar enstaka hotbeteenden. Udda

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Ubbe

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. Urax

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Ubbe, Ullma, Unik

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Udda

Går fram till overallen utan hjälp. Ultra, Urax, Unix

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Ubbe, Udda , Unix, Unik

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Ultra

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Ullma, Urax

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. Urax, Unix

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. Ubbe, Ullma, Unik

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. Ultra, Udda

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. Ultra, Urax

Hukar sig och stannar. Ubbe

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Udda, Unix, Unik

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter. Ullma

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. Ubbe, Ullma

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Udda, Unik

Går fram till skramlet utan hjälp. Ultra, Urax, Unix

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Ultra, Ubbe, Urax, Udda, Unix, Unik

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Ullma

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. Ubbe, Udda, Unik

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. Ultra, Ullma, Urax, Unix

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Ullma

Visar enstaka hotbeteenden. Ultra, Ubbe, Urax , Unix

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Udda, Unik

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte. Ullma

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Ubbe, Udda , Unix

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Ultra, Urax

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. Unik

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Ullma, Unix, Unik

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Ubbe, Urax, Udda

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Ultra

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Ubbe, Ullma

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Udda

Går fram till fig. utan hjälp. Ultra, Urax, Unix, Unik

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. Ubbe, Udda

Tar själv kontakt med figuranten. Ultra, Ullma, Urax, Unix

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. Unik

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Ultra, Ullma, Udda, Unix

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Ubbe, Urax, Unik

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. Ullma

Griper direkt med hela munnen. Ultra, Ubbe, Urax, Udda, Unix

Griper direkt, hugger föremålet i farten. Unik

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Ubbe, Ullma, Urax, Udda, Unik

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. Ultra

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Unix

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel