Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'J-kull.
. Malinois. Födda: 2006-05-16.

A'Jet & A'Jilla testades redan vid 12 månaders ålder!

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Jet, Jilla, Jokk, Jaxe, Jizza

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla. Jozo

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral. Jozo

Följer med villigt. Engagerar sig. Jet, Jilla, Jokk, Jaxe, Jizza

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Jaxe

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Jizza

Accepterar.  Är neutral. Jet

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Jilla, Jokk, Jozo

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. Jilla, Jaxe, Jizza

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Jet, Jokk, Jozo

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen. Jokk, Jaxe, Jizza, Jozo

Griper direkt, hugger föremålet. Jet, Jilla

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Jizza, Jozo

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper. Jet, Jilla, Jokk, Jaxe

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Jet, Jilla, Jokk, Jaxe, Jizza, Jozo

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.  Jet (1:a), Jilla (1:a), Jizza (1:a)

Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek. Jet (2:a), Jilla (2:a), Jokk, Jaxe, Jizza (2:a), Jozo

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Jokk

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. Jozo

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Jet, Jilla, Jaxe, Jizza

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma. Jilla

Intresserad, följer fig. utan avbrott. Jet, Jaxe

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.  

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. Jokk, Jizza, Jozo

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Jet, Jilla, Jokk, Jaxe, Jizza, Jozo

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Jaxe

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Går fram till den dolda ,men talande figuranten.

Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till fig. utan hjälp. Jet, Jilla; Jokk, Jizza, Jozo

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. Jaxe

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Jet, Jilla, Jokk, Jizza, Jozo

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Jaxe

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Jizza, Jozo

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Jokk

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek. Jet, Jilla

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Jet, Jaxe, Jozo

Hukar sig och stannar. Jilla, Jizza

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Jokk

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Jet, Jilla, Jokk, Jaxe, Jizza

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. Jozo

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Jokk

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. Jet, Jilla, Jaxe, Jizza, Jozo

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver. Jet, Jilla, Jaxe, Jizza, Jozo

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Jokk

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Jokk, Jozo

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Jizza

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Jilla

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager. Jet, Jaxe

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Jet, Jizza, Jozo

Hukar sig och stannar. Jaxe

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter. Jilla, Jokk

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Jaxe

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Jokk

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. Jet, Jilla, Jizza, Jozo

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Jet, Jokk, Jaxe, Jizza, Jozo

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Jilla

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Jokk, Jaxe, Jozo

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Jizza

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Jet, Jilla

Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Jet, Jokk, Jozo

Visar enstaka hotbeteenden. Jaxe

Visar flera hotbeteende under längre tid. Jilla, Jizza

Visar flera hotbeteende och någon attack.

Visar flera hotbeteende och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Jozo

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.  

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Jet, Jilla, Jaxe

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Jokk, Jizza

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Jet, Jozo

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering.  Jilla, Jokk, Jaxe, Jizza

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden. Jilla, Jokk, Jaxe

Går fram till spöket när föraren står bredvid. Jizza

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp. Jet, Jozo

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Jaxe

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder. Jilla, Jokk

Tar kontakt själv. Balanserad. Jet, Jizza

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla. Jozo

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. Jilla, Jokk, Jaxe, Jizza

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Jet, Jozo

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremål. Jilla, Jaxe

Griper direkt med hela munnen. Jokk, Jizza, Jozo

Griper direkt, hugger föremålet. Jet

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Jet, Jilla, Jokk, Jaxe, Jizza, Jozo

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.

 

 

 

 

 

 Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel