MT (Mentaltest).
Protokoll för   
 
Blackneck's B'Zaxxo.

Malinois.

Syfte

0

2

3

4

5

Samarbete/Lek
Föremål/Förare

2

Visar inget eller
kortvarigt intresse för
föremålet.

Leker själv, kommer inte tillbaka.

Leker själv, kommer
efter upprepade uppmaningar
från föraren.

Leker själv- men
kommer tillbaka med
tidsfördröjning.

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek. B'Zaxxo

Sammarbete/Lek
Föremål/TL

4

Visar inget eller
kortvarigt intresse för
föremålet.

Leker själv, kommer inte tillbaka.

Leker själv, kommer
efter upprepade uppmaningar
från TL.

Leker själv- men kommer tillbaka med tidsfördröjning.

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek. B'Zaxxo

Gripa;   
Ta tag 5 m.

3

Griper ej/nosar på föremålet .

Griper försiktigt.

Griper direkt men ej med hela munnen.

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen. B'Zaxxo

Gripa;
Ta tag 40 m.

3

Griper ej/nosar på föremålet.

Griper försiktigt.

Griper direkt men ej med hela munnen.

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen. B'Zaxxo

Gripa;
Hålla i 5 m.

3

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Byter tag upprepade gånger. B'Zaxxo

Byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa;
Hålla i 40 m.

4

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Byter tag upprepade gånger. B'Zaxxo

Byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa;
Slita, dra 5 m.

2

Håller ej.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot under huvuddelen av momentet.

Drar emot under hela momentet. B'Zaxxo

Gripa;
Slita/dra 40 m.

2

Håller ej.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot under huvuddelen av momentet.

Drar emot under hela momentet. B'Zaxxo

Förföljande

2

Startar inte eller når inte in i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart, springer förbi bytet.

Startar tveksamt, eller håller låg fart, fullföljer.

Startar med hög fart - målinriktad. B'Zaxxo

Förföljande;
Gripande

3

Nonchalerar föremålet.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet. B'Zaxxo

Uthållighet

6

Försöker ej.

Jobbar mindre än 30 sekunder. B'Zaxxo

Jobbar i 30 sekunder.

Jobbar i 60 sekunder.

Jobbar i 90 sekunder.

Social
självsäkerhet

10

Ängslig/socialt osäker/går ej att hantera.

Visar social osäkerhet i flera situationer.

Visar social osäkerhet i enstaka situationer.

Visar otrivsel/något
undvikande i någon
situation.

Socialt säker i alla situationer. B'Zaxxo

Social
nyfikenhet

8

Undviker, skygg.

Överdrivet nyfiken, påträngande.

Neutral, låter sig klappas.

Besvarar när figurant bjuder.

Normalt nyfiken när anledning finns. B'Zaxxo

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter.

Svarar svagt.

Svarar på lek & lekinviter.

Spelar med är aktiv. B'Zaxxo

Inbjuder passiv figurant.

Handlings-
förmåga

10

Försöker inte lösa problemen.

Försöker endast kortvarigt lösa problemen.

Löser uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. B'Zaxxo

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

Anpassnings-
förmåga

10

Låg intensitet i de flesta testsituationer.

Hög intensitet i de flesta testsituationer. B'Zaxxo

Låg intensitet i några
testsituationer.

Hög intensitet i några
testsituationer.

Anpassar intensiteten i testsituationerna.

Koncentration

10

Okoncentrerad i de flesta testsituationer.

Viss koncentration –
flera långa avbrott – gör
annat.

I huvudsak
koncentrerad, men med avbrott i flera situationer. B'Zaxxo

Koncentrerad, men med något kort avbrott.

Obruten koncentration.

Avreaktion

10

Kan ej avreagera.

Tar lång tid för avreaktion.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer. B'Zaxxo

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.

Avreagerar snabbt i alla situationer.

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder , många undvikande beteenden .

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden. B'Zaxxo

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

Rädsla

4

Mkt rädd. Flykt eller
passivitet.

Rädd. Enstaka
flykter/flyktstarter.

Viss rädsla.
Undanmanöver -
avståndsreglerar. B'Zaxxo

I stort orädd. Enstaka
avståndsreglering.

Helt orädd.

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression.

Visar stor aggression.

Visar ingen eller kortvariga aggression.

Visar liten aggression. B'Zaxxo

Visar måttlig aggression.

Nyfikenhet

8

Går inte fram.

Lång tid med hjälp för att gå fram.

Går fram med hjälp. B'Zaxxo

Går fram utan hjälp, någon tidsfördröjning.

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

Skott

Avviker från platsen .

Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen.

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Kontroll vid flera skott. B'Zaxxo

Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Imponer-/
hotbeteenden

Stel kropp morr riktat mot testledaren. Bitintention .

Stel kropp morr riktat mot testledaren.

Stel kropp under hela hanteringen.

Stelnar till under kort
stund slappnar av.

Inga
imponerbeteenden. B'Zaxxo

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel