Korning (Mentaltest).
Protokoll för   
 
Blackneck's A'Unix & A'Ubbe.
Malinois. Födda: 2008-04-26.
484 poäng & 555 poäng.

Syfte

1

2

3

4

5

Sammarbete
Föremål/Förare

2

Leker ej/leker själv/kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från förare

Leker själv - men kommer efter uppmaning

Leker själv - men kommer tillbaka A'Unix, A'Ubbe

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Sammarbete
Föremål/TL

4

Leker ej/leker själv/kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från testled

Leker själv - men kommer efter uppmaning A'Unix

Leker själv - men kommer tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp A'Ubbe

Gripa;   
Ta tag 5 m.

3

Griper ej/nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet A'Unix, A'Ubbe

Ta tag 40 m.

3

Griper ej/nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar A'Unix

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet A'Ubbe

Gripa;
Hålla i 5 m.

3

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Tuggar eller byter tag upprepade gånger

Tuggar/byter tag vid något tillfälle A'Unix, A'Ubbe

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Hålla i 40 m.

4

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Tuggar eller byter tag upprepade gånger A'Unix

Tuggar/byter tag vid något tillfälle A'Ubbe

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa;
Slita, dra 5 m.

2

Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot tills testledaren släpper.

Rycker, drar emot - även under passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande A'Unix, A'Ubbe

Slita/dra 40 m.

2

Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot tills testledaren släpper. A'Unix

Rycker, drar emot - även under passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande A'Ubbe

Förföljande

2

Startar inte eller når inte in i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända

Startar tveksammt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.

Startar med hög fart - målinriktad. aktiviteter. A'Unix, A'Ubbe

Förföljande;
Gripande

3

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. A'Unix, A'Ubbe

Uthållighet

6

Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram

Framme jobbar mindre än 30 sekunder

Jobbar i 30 sekunder

Jobbar i 60 sekunder A'Unix

Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren. A'Ubbe

Social
självsäkerhet

10

Ängslig, osäker går ej att hantera

Social osäkerhet i alla situationer

Social osäkerhet i flera situationer

Social säkerhet i de flesta situationer.

Socialt säker i alla situationer. A'Unix, A'Ubbe

Social
nyfikenhet

8

Undviker, skygg

Överdrivet nyfiken, påträngande

Neutral, låter sig klappas

Besvarar när figurant bjuder A'Unix

Normalt nyfiken när anledning finns A'Ubbe

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter

Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta A'Ubbe

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta

Svarar på lek & lekinviter

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter A'Unix

Handlings-
förmåga

10

Försöker inte att lösa problemen.

Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

Löser uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer. A'Unix, A'Ubbe

Anpassnings-
förmåga

10

Anpassar sig med låg intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar sig med hög intensitet i samtliga testsituationer A'Unix

Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning tid.

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer A'Ubbe

Koncentration

10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar)

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar)

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer - alt lång tid i enstaka situationer (1-2) A'Unix

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer A'Ubbe

Avreaktion

10

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation A'Unix

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

Avreagerar snabbt i alla situationer A'Ubbe

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder , många undvikande beteenden

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden A'Unix, A'Ubbe

Rädsla

4

SFlyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning A'Ubbe

Står emot alla testsituationer, visar ingen rädsla A'Unix

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression

Visar stor aggression

Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar

Visar ingen aggression A'Unix

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet A'Ubbe

Nyfikenhet

8

Går inte fram

Lång tid med hjälp för att gå fram

Går fram med hjälp

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning A'Ubbe

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer A'Unix

Skott

Avviker från platsen

Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Kontroll vid flera skott A'Unix

Ingen reaktion, kontroll första skottet A'Ubbe

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel